bip bip top
   
 
 
drukuj

2016-08-16 09:21:54

Zapytanie ofertowe


„Budowa drogi na odcinku ulicy Św. Floriana w Wyśmierzycach”

                                                                                        Wyśmierzyce, 16.08.2016 r.

 

R.GKBiOŚ.2600.30.2016                                                                      

                

                    Zapytanie ofertowe 

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

 

Zamawiający:

 

Gmina Wyśmierzyce 

26-811 Wyśmierzyce
A. Mickiewicza 75

REGON:  670223422

NIP:         7981457693

Tel, fax.   (48) 615 70 03

 e-mail   umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164).

Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia.

„Budowa  drogi na odcinku ulicy  Św. Floriana  w Wyśmierzycach ”.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa kosztorys inwestorski ofertowy i przedmiar robót stanowiące   załącznik nr 2 i nr 3
  do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wykonawca udziela minimum 3-letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót na wszystkie wykonane roboty w ramach zadania oraz gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta na materiały dostarczone w ramach tych prac.
 3. Termin wykonania zamówienia

Termin wprowadzenia na budowę:          02.09.2016 r.

Termin rozpoczęcia robót:   od               05.09.2016 r. 

Termin zakończenia robót: do                21.10.2016 r.

 1.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia  tych warunków
 2. a)    Wiedza i doświadczenie:

Na potwierdzenie wymagane jest przedłożenie referencji wystawionych    w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie świadczących o należytym wykonaniu robót odpowiadających swym rodzajem lub podobnym robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Referencje winny dotyczyć przynajmniej trzech prac.

 1. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej
  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
 2. c)  Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

1) Formularz ofertowy – zgodnie z teścia określoną w załączniku
nr 1 do ogłoszenia.

2) Kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2 i nr 3).

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim oraz musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)
  do reprezentowania Wykonawcy wobec osób trzecich.
 3. Składane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów
  lub kserokopii   poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 4. W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, Zamawiający może żądać przedstawienia od Wykonawców oryginałów złożonych dokumentów.
 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
  z ich tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę. 
 6. Ofertę można złożyć: faxem, mailem / bądź pocztą lub osobiście
  w zamkniętej kopercie z opisem:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Oferta na:

„Budowa drogi na odcinku ulicy Św. Floriana  w Wyśmierzycach ”.

 

Nie otwierać przed 24.08.2016 r. godz. 10.00

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2016 r. o godz. 10.00

fax  / 48 6157003 /

mail / malik@wysmierzyce.pl pocztą lub osobiście na adres:

Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. A. Mickiewicza 75 26-811 Wyśmierzyce

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie  zwrócone Wykonawcy.

 

 1. Kryteria wyboru

Kryterium wyboru ofert  - 100% cena

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane
z terminową realizacją i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i stanowić wartość brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wpisaną w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1.

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (kwoty brutto)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej “zabezpieczeniem” służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.

Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę wniesienia wymaganego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione
wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

-pieniężnej,       

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,                      

-gwarancjach bankowych,

-gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Janusz  Malik,  tel/fax (48) 615 70 03 w. 112.

 

                                                                                  Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                                   /-/  Marek Bielewski

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz ofertowy.docx 2016-08-16 09:22:36 Walczewski Mateusz
załącznik KOSZTORYS Św. Floriana.ofert..doc 2016-08-16 09:22:42 Walczewski Mateusz
załącznik PRZEDM. ul.Św. Floriana.doc 2016-08-16 09:22:48 Walczewski Mateusz
załącznik umowa - droga ul. Św. Floriana.doc 2016-08-16 09:22:58 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 16.08.2016 08:21
Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2016 08:53
Liczba wyświetleń: 1154