bip bip top
   
 
 
drukuj

2016-11-18 08:37:02

Zapytanie ofertowe


Zamawiający Gmina Wyśmierzyce składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą: zakup świeżych owoców i warzyw

                                                                                                       Wyśmierzyce, dn. 10.11.2016 r.

MGZEAS.2600.47.2016

                                                                    

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający, Gmina Wyśmierzyce, składa zapytanie o możliwość wykonania zamówienia pod nazwą:

zakup świeżych owoców i warzyw        -  tab. 4

 

Opis i warunki wykonania zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy świeżych owoców i warzyw wg tabel 4.
 2. Zamawiany asortyment musi być świeży, posiadać świadectwo jakości, ważną datę przydatności do spożycia. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego w świeże owoce i warzywa w pierwszym gatunku.
 3. Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
 4. Dostawy odbywać się będą po uprzednim zamówieniu telefonicznym lub zamówieniu przesłanym faksem lub ustnie dokonanym przez Zamawiającego. Towar należy dostarczać w terminie wskazanym w zamówieniu w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 10:00 we wskazanym przez Zamawiającego dniu.
 5. Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy nie może być dłuższy niż 1 dzień kalendarzowy od dnia złożenia zamówienia. Do okresu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do tzw. dostaw interwencyjnych realizowanych w ciągu jednego dnia od momentu złożenia zamówienia.
 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do:

-  Kuchni Zespołu Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach, 26-811 Wyśmierzyce,      ul. A. Mickiewicza 4,

- Publicznego Przedszkola w Wyśmierzycach 26-811 Wyśmierzyce, A Mickiewicza 75,

własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego  w stosunku do danego asortymentu  lub całości dostawy.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie do jego wymiany na towar wolny od wad, w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.
 2. Każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów.
 4. Szczegółowy wykaz zamawianego asortymentu zawiera tabela nr 4 dołączona do zapytania ofertowego.
 5. Podane ilości w tabeli nr 4 są orientacyjne i nie są dla Zamawiającego obligatoryjne, mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
 6. Jeżeli Wykonawca nie umożliwi Zamawiającemu zakupu produktu w terminie określonym w złożonym zamówieniu, Zamawiający może zamówić go u innego dostawcy. Wszelkimi dodatkowymi kosztami takiego zakupu Zamawiający obciąży Wykonawcę.
 7. Termin wykonania przedmiotu umowy: od 1.01.2017r.do 30.12.2017 r.
 8. Kryteria oceny: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
 9. Pozostałe istotne elementy zamówienia zostały zawarte w treści umowy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ofertę należy złożyć na piśmie, lub faxem, lub za ośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 25.11.2016 roku. Decyduje data otrzymania. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

– cena (netto i brutto)

– termin realizacji

– warunki płatności

– gwarancja (jeśli dotyczy)

– inne mające znaczenie dla zamawiającego, wynikające z opisu i warunków wykonania zamówienia.

Do oferty należy dołączyć wypis z właściwego dla oferenta rejestru, jeśli zapytanie jest kierowane do przedsiębiorcy.

Oferty niekompletne nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik owoce i warzywa.xlsx 2016-11-18 08:37:14 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 18.11.2016 07:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1288