bip bip top
   
 
 
drukuj

2011-09-12 09:33:59

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obręb Wyśmierzyce , Kostrzyń , Paprotno , Ulaski , Kozłow gm.Wyśmierzyce


                       

ZARZĄDZENIE NR  21 /11 MK
                       
BURMISTRZA WYŚMIERZYC

z dnia 12 września 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U.Nr.142 poz.1591 z późn. zmianami , art.35 i art.37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami /tekst jednolity DZ.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z 19.05.2010 r. ze zmian./ zarządzam co następuje :

§ 1.


Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące mienie miasta i gminy Wyśmierzyce.

Obręb Wyśmierzyce :
1.Nieruchomość niezabudowana , leśna , z możliwością zabudowy mieszkaniowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 1863/24 o powierzchni 1114 m² , KW 23692

Cena nieruchomości 46.000 ,00 zł

2. Nieruchomość niezabudowana, leśna , z możliwością zabudowy mieszkaniowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 1863/26 o powierzchni 1250 m² , KW 23692

Cena nieruchomości 49.000,00 zł

3. Nieruchomość niezabudowana, leśna , z możliwością zabudowy mieszkaniowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 1863/27 o powierzchni 1331 m² , KW 23692

Cena nieruchomości 51,000,00 zł

Obręb Kostrzyn
4. Nieruchomość niezabudowana , rolna, z możliwością zabudowy mieszkaniowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 706/21 , o powierzchni 1058 m² , KW 20853

Cena nieruchomości 13.000,00 zł.

5. Nieruchomość niezabudowana , rolna, z możliwością zabudowy mieszkaniowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 706/22 , o powierzchni 1054 m² , KW 20853

Cena nieruchomości 13.000,00 zł

6. Nieruchomość niezabudowana , rolna, z możliwością zabudowy mieszkaniowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 706/23 , o powierzchni 1054 m² , KW 20853

Cena nieruchomości 13.000,00 zł

Obręb ewidencyjny Paprotno
7. Nieruchomość zabudowana / stodoła / , rolna , z możliwością zabudowy zagrodowej , oznaczona w ewidencji gruntów nr 14/3 o powierzchni 0,2900 ha. KW 2624

Cena nieruchomości 23.500.00 zł

Obręb ewidencyjny Ulaski
8.Nieruchomość niezabudowana , budowlana , oznaczona w ewidencji gruntów nr 1090/6 o powierzchni 1134 m² KW

Cena nieruchomości 12.000,00 zł

Obręb ewidencyjny Kozłów
9. Nieruchomość niezabudowana , rolno leśna , oznaczona w ewidencji gruntów nr 30 , o powierzchni 1,15 00 ha , własność gminy Wyśmierzyce 4/6 . KW

Cena udziału 4/6 nieruchomości 17,000,00 zł

§ 2.

1.Zarządzanie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach na ustawowy okres 21 dni tj. od dnia 12 września 2011 r. do dnia 04 października 2011 r .
2. Informację o wywieszeniu niniejszego zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń na terenie gminy w sołectwie, gazecie lokalnej , stronie internetowej urzędu .
3. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków :
przysługuje jej roszczenie o nabycie na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów.
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionej prawa własności :
przed 15.12.1990 r. , albo jest spadkobiercą i złoży wniosek w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu , tj. od 12 września 2011 r. do 25 października 2011 r. o nabycie nieruchomości .

Wyśmierzyce 2011.09.12

                                                                     Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                       Władysław Jasiński

 


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 12.09.2011 08:33
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2011 09:13
Liczba wyświetleń: 1210