bip bip top
   
 
 
drukuj

2011-12-06 14:58:11

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot drogi nr 446 obręb Jabłonna


                                                                                            Wyśmierzyce  2011.12.06                                                           ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGG.IV.6235.2..11.MK.Nazwa zadania:             Modernizacja / remont / drogi gminnej gruntowej nr 446 obręb Jabłonna o nawierzchni częściowo  ulepszonej piaszczysto-żwirowej na długości 1.700 m. o szerokości  zmiennej  5-6 m oraz  3 przepusty                                                                                          
  1. Działając na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych Zamawiający  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
TRANSMAR   Marek  Sasin  ul. Placowa   38 m.1  26-600 Radom cena oferty 308.242,92 zł , cena  zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Uzasadnienie wyboru : najniższa cena.
Podstawą prawną dokonanego wyboru są przepisy ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W przeprowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:lp.:  1. „ AS”  Sp.z.o.o  ul. Wrocławska 8  26-600 Radom              wartość oferty  361.527,75  zł. brutto
  1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski i  Henryk Karcz  Spółka Jawna ul. Rodziny Ziętków 5a
        Wartość oferty  382.681,29 zł.  brutto
  1.  TRANSMAR  Marek Sasin ul. Placowa   38 m.1  26-600 Radom
                     wartość oferty 308.242,92 zł , brutto
  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Zaskórski i Wspólnicy  Sp. z.o.o
      26-434 Gielniów  ul. Opoczyńska  38         wartość  oferty  393.925,95 zł.  brutto
  1. „ZYKO-DRÓG” Sp.z.o.o     ul. Żelazna 3 26-600 Radom
        wartość oferty  366.969,27 zł  brutto

 2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  zostały odrzucone żadne oferty.
 3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z dnia 29.01.2010 r. ze zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia                                                  

                                                                                                    Burmistrz Wyśmierzyc
                                                                            
                        Władysław Jasiński

  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 06.12.2011 13:58
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2013 13:20
Liczba wyświetleń: 1010