bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-01-21 12:27:27

Przetarg nieograniczony na zadanie REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC


Wyśmierzyce: REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC
Numer ogłoszenia: 28466 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Wyśmierzycach , ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, woj. mazowieckie, tel. 048 6157003, faks 048 6157003.·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wysmierzyce.samorządy.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odtworzenie trasy, zdjęcie warstwy ziemi, rozebranie nawierzchni z brukowca, rozebranie chodników z płyt betonowych, mechaniczne rozebranie krawężników betonowych, rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem, karczowanie ok..3000 krzaków z odwiezieniem do 1 km, koryto wykonane na całej szerokości chodników, koryto wykonane na zjazdach, pod krawężniki, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr.5 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 10 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 12 cm, wykonanie podbudowygr.20 cm pod zatokę , wykonanie podbudowy z kruszywa gr.12 cm,wykonanie wzmocnienia pod zatokę, nawierzchna z kostki bet. kolor.gr.8 cm,plantowanie pasa zieleni z humusowaniem, obsianie trawą, ustawienie krawężników beton., ustawienie krawężników beton.. ustawienie obrzeży beton., wykonanie chodników z kostki brukowej..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: 5.000.00zł (pięć tysięcy złotych)III.2) ZALICZKI·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymiIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami ·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ·                   III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wysmierzyce.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wyśmierzycach 26-811 Wysmierzyce ul. Mickiewicza 75 p. 212.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wyśmierzycach 26-811 Wysmierzyce ul. Mickiewicza 75 p. 202.IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak  

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zał. 1,3,4,5,6,10.doc 2013-01-21 12:31:34 Walczewski Mateusz
załącznik Załącznik nr 7,9,11,12.doc 2013-01-21 12:31:44 Walczewski Mateusz
załącznik zest.rzecz-fin.xls 2013-01-21 12:31:55 Walczewski Mateusz
załącznik Kosztorys ofertowy.pdf 2013-01-21 12:48:15 Walczewski Mateusz
załącznik Opis techniczny.pdf 2013-01-21 12:48:46 Walczewski Mateusz
załącznik Przekroje rys. 6.pdf 2013-01-21 12:48:59 Walczewski Mateusz
załącznik Przekrój przez chodnik rys. 5.pdf 2013-01-21 12:49:13 Walczewski Mateusz
załącznik Pzt rys. 2.pdf 2013-01-21 12:49:33 Walczewski Mateusz
załącznik Szczegół zjazdu rys 4.pdf 2013-01-21 12:49:46 Walczewski Mateusz
załącznik D-01.00.00. Roboty przygotowawcze.pdf 2013-01-21 12:50:15 Walczewski Mateusz
załącznik D-02.00.00. Roboty ziemne.pdf 2013-01-21 12:50:26 Walczewski Mateusz
załącznik D-04.00.00. Podbudowy.pdf 2013-01-21 12:50:54 Walczewski Mateusz
załącznik D-05.00.00. Nawierzchnie.pdf 2013-01-21 12:51:05 Walczewski Mateusz
załącznik D-08.00.00. Elementy ulic.pdf 2013-01-21 12:51:20 Walczewski Mateusz
załącznik Spis - SST.pdf 2013-01-21 12:51:37 Walczewski Mateusz
załącznik SIWZ Remont chodników.doc 2013-01-21 12:54:57 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 21.01.2013 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2216