bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-01-23 14:34:48

Odpowiedż na zapytanie do przetargu REMONT CHODNIKÓW W STAREJ CZĘŚCI WYŚMIERZYC


Pytanie:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy SIWZ na w/w zadanie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie zaszła pomyłka w pkt. 5.3.1. tj. wykazanie robót instalacji sanitarnych i wodociągowych oraz w pkt. 5.3.3. tj. dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci. Odp: 
  1. Punkt 5.3.1 SIWZ na w/w zadanie otrzymuje brzmienie:
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że wykonał ( zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) podobne roboty budowlane.
  1. Punkt 5.3.3 SIWZ na w/w zadanie otrzymuje brzmienie:
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje podstawową kadrą do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót objętym niniejszym zamówieniem, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub budowy oraz posiadają uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane).  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 23.01.2013 13:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1453