bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-02-27 14:07:34

Uchwała Nr XXIV/105/13


U C H W A Ł A  Nr XXIV/105/13
RADY MIEJSKIEJ   W WYŚMIERZYCACH
z dnia 21 lutego  2013 roku 
w  sprawie :podziału gminy Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych         
Na podstawie art. 12 § 2 , § 11, § 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm./ oraz art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm./, a także  na   podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity:  Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ na wniosek Burmistrza Wyśmierzyc, Rada Miejska  w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:
§ 1.
 
Gminę Wyśmierzyce dzieli się na 3 obwody głosowania oraz ustala się ich granice, numery  i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Wyśmierzyc.
 § 3.
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu 
§ 4.
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  oraz podaniu do wiadomości publicznej  w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz  w BIP
§ 5.
Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących pod kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.
§ 6.
Traci moc  Uchwała w sprawie podziału gminy Wyśmierzyce na  obwody glosowania , ustalenia ich numerów oraz siedzib  obwodowych komisji wyborczych
§ 7.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu , w terminie 5 dni od daty podania uchwały do wiadomości publicznej.           

                                                                     
                                                          V-CE   
PRZEWODNICZĄCY RADY
    
                                                            
mgr  Jarosław Napiórkowski         Załącznik Nr 1 do uchwały                                                                                  
Nr XXIV/105/13 Rady Miejskiej
    
w Wyśmierzycach
z dnia  21 lutego  2013 r.   


  Numery i granice  stałych  obwodów głosowaniaoraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Wyśmierzyce  
Nr obwodu GRANICE OBWODU Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Miasto: WYŚMIERZYCE  Sołectwa: PAPROTNO, ROMANÓW, GRZMIĄCA,                   ULASKI GRZMIĄCKIE, REDLIN URZĄD MIEJSKI W WYŚMIERZYCACHul. Mickiewicza nr 75
2 Sołectwa:  KORZEŃ, KOŻUCHÓW, WITASZYN REMIZA OSP W WITASZYNIE  
3 Sołectwa:  KOSTRZYN, OLSZOWA, JABŁONNA,                     KOZŁÓW SZKOŁA PODSTAWOWAW KOSTRZYNIE 
             GŁOSOWANIE W SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH OD 6-TEJ DO GODZ. 20-TEJ                  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 27.02.2013 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2013 13:16
Liczba wyświetleń: 1288