bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-02-27 14:27:33

Uchwała Nr XXIV/107/13


U C H W A Ł A  Nr XXIV107/13
RADY MIEJSKIEJ  WYŚMIERZYCACH
z dnia 21  lutego 2013 roku  
w sprawie: zbycia /sprzedaży/ w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej             w miejscowości Korzeń             

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 a Ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z art. 37 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz,.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm../ oraz arr.231 Kodeksu Cywilnego Rada Miejska w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:
 § 1.
 Wyraża się zgodę na  bezprzetargowe  zbycie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Korzeń    nr ewidencyjny 160/2 o powierzchni 7452 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach prowadzi Księgę Wieczystą RA2G/0001176/5  na rzecz  /dla/  Parafii Rzymsko – Katolickiej Jasionna, 26-800 Białobrzegi NIP  798 12 77 703, Regon  040083495
 § 2.
 Sprzedaż nieruchomości nr 160/2 obręb Korzeń następuje za kwotę 75.030,00 zł słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy   trzydzieści zł w tym VAT 14.030,00 zł  według operatu szacunkowego z dnia 2012.11.30 sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Zbigniewa Rychlickiego posiadającego uprawnienia     Nr 3423.
 § 3.
Bezprzetargowa  sprzedaż działki wymienionej w § 1,  następuje z przeznaczeniem nieruchomości na działalność sakralną.

4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc 
§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.         

      

V-CE    PRZEWODNICZĄCY RADY             
mgr  Jarosław Napiórkowski 

                                                                                 

                                              

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 27.02.2013 13:27
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2013 13:34
Liczba wyświetleń: 1383