bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-02-27 14:36:28

Uchwała nr XXIV/108/13


U C H W A Ł A  XXIV/108/13
RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH
z dnia 21 lutego  2013 roku
 w sprawie :utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Natura”
                                             

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ Rada Miejska          w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Wyśmierzyce tworzy z :
 1/Gminą Belsk Duży
2/Gminą Błędów
3/Gminą Chynów
4/Gminą Goszczyn
5/Gminą i Miastem Grójec
6/Gminą Jasieniec
7/Gminą i Miastem Mogielnica
8/Gminą Pniewy
9/Gminą Promna
10/Gminą Warka
związek  międzygminny pod nazwą „Natura”
§ 2
.
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek w dziedzinie gospodarki odpadami.
§ 3.
Uchyla się uchwałę Nr XVI/65/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego pod nazwą „Natura”
§ 4.
Zobowiązuje się Burmistrza Wyśmierzyc do poinformowania Wojewody Mazowieckiego o przystąpieniu do związku międzygminnego pod nazwą „Natura”
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.     

 
V-CE    PRZEWODNICZĄCY RADY  
                                                 mgr       Jarosław Napiórkowski

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 27.02.2013 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2013 13:46
Liczba wyświetleń: 1215