bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-02-28 07:59:08

Uchwała Nr XXIV/109/13


U C H W A Ł A  Nr XXIV109/13
RADY MIEJSKIEJ  WYŚMIERZYCACH
z dnia 21  lutego 2013 roku  

w sprawie: przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą                                           „ Natura”                             

                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12  oraz art. 67  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm./ Rada Miejska      w Wyśmierzycach uchwala, co następuje:
 

 § 1. 
Przyjmuje się statut związku międzygminnego pod nazwą  „ Natura”, stanowiący załącznik do uchwały
.
 
§ 2. 
Uchyla się uchwałę nr XXI/87/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „ Natura” 
§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyśmierzyc 
 § 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
                                                                                                                                                                                
V-CE    PRZEWODNICZĄCY RADY                                                                                
   mgr  Jarosław Napiórkowski                                                                                                   

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 28.02.2013 06:59
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2013 07:32
Liczba wyświetleń: 1330