bip bip top
   
 
 
drukuj

2013-04-12 09:28:12

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie remont drogi nr 564 Witaszyn


                                                                     Wyśmierzyce  2013.04.12 
 ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Nazwa zadania:.             „ Remont drogi gminnej nr 564 obręb Witaszyn , 0+000  km  do 0+290 km                , długości 0,29 km „      
       
 Numer sprawy:  RGG.IV.6235.1.ND.2012 MK    
.      Działając na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Zaskórski i Wspólnicy Sp.z.o.o  26-434 Gielniów        
 
ul.
    Opoczyńska 38 
       Wartość   oferty 84.465,82 zł                                                                                                                       Uzasadnienie wyboru : najniższa cena.
   Podstawą prawną dokonanego wyboru są przepisy ustawy Pzp oraz Kodeks Cywilny
              Gmina Wyśmierzyce informuje , że w przeprowadzonym postępowaniu  
    
        Wartość kosztorysowa zadania wynosiła   88.371,32 zł.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
:
1.      Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp.z.o.o  05-604  Jasieniec     ul.  Asfaltowa 2
wartość oferty brutto 91.761,44 zł
2.
      Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Zaskórski i Wspólnicy Sp.z.o.o  26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38                                                                                                                   
wartość oferty brutto  84.465,82 zł
3.
     
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  „ PERFEKT „ Spółka Jawna Marek Jaworski  i Henryk Karcz 26-618 Radom  ul. Rodziny Ziętków 5A 
wartość oferty  84.951,43 zł 
 4 ”ZYKO-DRÓG „ Sp.z.o.o  26-600  Radom  ul. Żelazna 3         
wartość  oferty  brutto  85.200,75 zł.  
 
 
 2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu   została odrzucone  oferta  firmy AS Sp.z.o.o  ul. Wrocławska 8 26-600 Radom  , na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 - jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z  zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3   ustawy Prawo zamówień publicznych .
 3.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.  
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z dnia 29.01.2010 r. ze zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 5 dni od dnia , w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę  jego wniesienia                                                  

                                                                                                    Burmistrz Wyśmierzyc

                                                                                                    Władysław Jasiński

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 12.04.2013 08:28
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2013 08:34
Liczba wyświetleń: 1397