bip bip top
   
 
 
drukuj

2014-01-17 07:54:17

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na 2014 r.


              O G  Ł  O  S  Z E N I E  
 
                BURMISTRZ     WYŚMIERZYC

ogłasza  otwarty  konkurs  ofert na  realizację zadania  publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok .      

     
 
 Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe . podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  / Dz.U.Nr.96 , poz.873 z późn.zm./

1.Rodzaj zadania  - realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , w tym zakup sprzętu sportowego , zatrudnienie kadry trenerskiej , organizacja zajęć treningowych , meczów i turniejów organizowanych przez  związki sportowe i organizacje do tego uprawnione w gminie Wyśmierzyce .
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania    : 18.000,00 zł.  słownie : osiemnaście tysięcy zł
3.  Zasady przyznawania dotacji -  ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza , w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy  ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wybranemu podmiotowi , po podpisaniu umowy zostanie udzielona dotacja.
4. Termin realizacji zadania 2014 r. na warunkach określonych we wzorze umowy
5.  Miejsce i termin składania oferty
 Oferty w zamkniętych kopertach , z dopiskiem
 „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2014 rok   ,, należy składać w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach pokój 202  do dnia 10 lutego 2014 r.  godz.  10.00
6.  Do oferty należy załączyć
:
- aktualny odpis z rejestru
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 r.
- zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego .
7.Termin , tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty  :
Otwarcie  i rozpatrzenie oferty nastąpi  10 lutego  o godz. 10.15 w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.,   sala narad .
Podstawowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa art.15 Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. / Dz.U.Nr.96 poz.873 z późn.zm. /8.Wzór oferty określa zał.nr.1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. / Dz.U z 2011 r.Nr.6 , poz.25 /.
9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu .
10. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać od Pana  Kośla Mieczysław tel.  048 6157003 w.111 w godzinach pracy Urzędu. 

Wyśmierzyce  2014.01.17                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz  Wyśmierzyc    
           
                                                           Władysław  Jasiński
 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 17.01.2014 06:54
Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2014 07:02
Liczba wyświetleń: 1490