bip bip top
   
 
 
drukuj

2010-02-19 08:24:59

Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów placówek oświatowych


 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Gminy Wyśmierzyce

ogłasza konkurs 

na kandydata na stanowisko dyrektora:

1.   Publicznej Szkoły Podstawowej w Wyśmierzycach
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  w poszczególnych typach publicznych  szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz.U.nr.184,poz.1436 z 2009 r/. 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły.
2.Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej ,zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej
3.Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia
4.Dyplom ukończenia studiów wyższych i  posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.
5.Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą , prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
6.Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego
7.Uzyskał co najmniej : dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy  lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej.
8.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
9.Oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela /Dz. U z 2006 r Nr.97 ,poz.674 z późn. zm./, a w przypadku nauczyciela akademickiego -     karą dyscyplinarną , o której mowa w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz.U.Nr.164 poz.1365, z póz. zm., oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne
10.Oświadczenie , że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe
11.Oświadczenie że   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub ubezwłasnowolnienie
12.Oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust .1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr.14 poz.114 z późn. zm./ lub w art.147 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. nr . 15 poz.148, z późn. zm. /

13.Oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych    osobowych zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U .z 2002  r. Nr.101 , poz.926 z późn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs z nazwą placówki w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75, w terminieod 6 kwietnia 2010r. do 21 kwietnia 2010r. do godziny 15:00 lub za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do Urzędu. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wyśmierzyc .O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.                                                                                        Telefon kontaktowy

0-48 6157019 Cheda Aniela

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 19.02.2010 07:24
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2010 12:30
Liczba wyświetleń: 1046