bip bip top
   
 
 
drukuj

2015-01-26 09:22:47

Burmistrz Gminy Wyśmierzyce OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury na rok 2015


Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Wyśmierzyce
OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury na rok 2015
I. Rodzaj zadania.
1. Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury, w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi
4000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych). 
III. Zasady przyznania dotacji:
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (D. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na właściwym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Wyśmierzyce a organizacją składającą ofertę według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz.25).
5. Umowę ze strony wnioskodawcy podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem.
6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu oferty.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się na 1 kwietnia 2015r.-30 listopada 2015r.
2. Zakres i warunki realizacji zadania, jego finansowania i rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Burmistrzem Gminy Wyśmierzyce.

V. Termin składania ofert oraz termin i miejsce ich otwarcia.
1. Oferty należy składać do Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach pokój nr 202 ( sekretariat), lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Wyśmierzycach, ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce, do dnia 27 lutego 2015r. na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz U. nr 6 poz. 25 z 2011 r.)
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
b) kopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2. Ofertę należy dostarczyć na ww. adres urzędu osobiście lub pocztą w następująco oznakowanej kopercie: „Otwarty konkurs ofert 2014r, zadanie pt." Organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury, w tym imprez kulturalnych i rekreacyjnych". Na kopercie należy również umieścić nazwę wnioskodawcy i adres.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi 2 marca 2015r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa sporządzając pisemny protokół oraz kwalifikując złożone oferty do otrzymania dotacji. Ocena ma miejsce również wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert złożona jest tylko jedna oferta. 
3. Przy ocenie ofert komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria formalne: 
1. Terminowość złożenia oferty. 
2. Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji. 
3. Zgodność oferty z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu. 
4. Oferent jest organizacją pozarządową, której celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie zadania określonego w konkursie ofert. 
5. Oferent dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą do realizacji zadania. 
6. Oferent posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego 
przedmiotem konkursu. 
Kryteria merytoryczne: 
1. Możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności: 
a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu, 
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, 
c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie 
i przy zaplanowanych kosztach.. 
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 
3.Zgodność oferty z celami konkursu. 

VII. Informacja o przekazanych środkach na zadania publiczne tego samego rodzaju: 
W roku bieżącym Gmina Wyśmierzyce przekaże na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ww. ustawy kwotę 20.000 złotych.

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.wysmierzyce.samorzady.pl, na stronie internetowej urzędu: www.wysmierzyce.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
(48) 6157003 w. 113 lub pokoju nr 202 w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach

Burmistrz Wyśmierzyc
Marek Bielewski

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wzor oferty.doc 2015-01-26 09:51:08 Walczewski Mateusz
załącznik Wzor sprawozdania.doc 2015-01-26 09:51:24 Walczewski Mateusz
załącznik Wzor umowy (2).doc 2015-01-26 09:51:39 Walczewski Mateusz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Mateusz Walczewski
Data powstania: 26.01.2015 08:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1396