bip bip top
   
 
 

2017-06-07 13:12:42

Zarządzenie 31/2017


w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2017-06-07 12:33:42

Zarządzenie 30/2017


w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230 mb. więcej...

2017-06-07 12:30:30

Zarządzenie 29/2017


w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie na okres trzech lat, na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Mazowieckiego Oddziału Okręgowego w Warszawie, w celu realizacji celów statutowych, części nieruchomości stanowiących własność gminy Wyśmierzyce, położonych w Wyśmierzycach, Korzeniu, Witaszynie, Jabłonnej i Kostrzynie. więcej...

2017-06-07 12:30:01

Zarządzenie 28/2017


w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach za 2016 rok więcej...

2017-05-19 14:34:46

Zarządzenie 27/2017


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wyśmierzyce więcej...

2017-05-19 14:33:50

Zarządzenie 26/2017


w sprawie zmian składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Wyśmierzycach więcej...

2017-04-28 18:54:42

Zarządzenie 25/2017


w sprawie: powołania komisji przetargowej więcej...

2017-04-27 08:36:23

Zarządzenie 24/2017


w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawiani więcej...

2017-04-27 08:32:31

Zarządzenie 23/2017


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2017 więcej...

2017-04-13 14:02:06

Zarządzenie 22/2017


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie oświaty i wychowania. więcej...

2017-04-12 07:07:27

Zarządzenie 21/2017


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora realizacji zadania publicznego Gminy Wyśmierzyce w roku 2017 w zakresie oświaty i wychowania więcej...

2017-04-12 07:03:36

Zarządzenie 20/2017


w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Wyśmierzyce. więcej...

2017-04-11 14:39:29

Zarządzenie 19/2017


w sprawie: wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wyśmierzyce więcej...

2017-04-03 12:49:35

Zarządzenie 18/2017


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w 2017 r więcej...

2017-04-03 12:49:20

Zarządzenie 17/2017


w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2017-04-03 12:48:53

Zarządzenie 16/2017


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Przebudowa drogi gruntowej na dz. ew. nr 296/1 od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230 mb. więcej...

2017-03-30 08:31:04

Zarządzenie 15/2017


w sprawie: stawek i rozliczenia podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju więcej...

2017-03-30 08:30:50

Zarządzenie 14/2017


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w sprawie realizacji zadania publicznego w Gminie Wyśmierzyce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. więcej...

2017-03-27 12:12:02

Zarządzenie 13/2017


w sprawie: zasad przyznania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu gminy Wyśmierzyce dla samorządowej instytucji kultury więcej...

2017-03-27 12:11:29

Zarządzenie 12/2017


w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok więcej...

2017-03-20 14:51:33

Zarządzenie 11/2017


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora realizacji zadania publicznego w roku 2017 w zakresie oświaty i wychowania. więcej...

2017-03-09 09:56:59

Zarządzenie 10/2017


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Wyśmierzyce w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2017 więcej...

2017-03-07 07:39:00

Zarządzenie 9/2017


w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odbrbnymi ustawiani więcej...

2017-03-07 07:38:48

Zarządzenie 8/2017


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie 2017 r więcej...

2017-02-15 08:36:21

Zarządzenie 7/2017


w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawiami więcej...

2017-02-15 08:36:09

Zarządzenie 6/2017


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-02-15 08:35:32

Zarządzenie 5/2017


w sprawie: powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach więcej...

2017-01-25 09:28:39

Zarządzenie 4/2017


w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawiami więcej...

2017-01-25 09:24:01

Zarządzenie 3/2017


w sprawie: powołania Komisji Przetargowej więcej...

2017-01-10 09:37:41

Zarządzenie 2/2017


w sprawie: przekazania mienia komunalnego Gminy Wyśmierzyce Sołectwu Korzeń więcej...

2017-01-09 07:57:40

Zarządzenie 1/2017


w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy więcej...